1. Përdorimi i Faqes

Ju lutemi të lexoni këto Termat e Përdorimit me kujdes. Përdorimi i kësaj faqeje nënkupton pranimin tuaj të kushteve dhe rregullave të mëposhtme:

  • Navigimi dhe Kërkimi: Vizitorët duhet të përdorin faqen tonë për qëllime të ligjshme. Ndalohet përdorimi i automatizuar ose abuziv i kërkimit të produkteve.
  • Blerja e Produkteve: Blerja e produkteve në faqen tonë bëhet sipas rregullave të përcaktuara në seksionin e blerjes. Ju lutemi të lexoni këto rregulla me kujdes.
  • Komentet dhe Përgjigjet: Përdoruesit mund të komentojnë dhe përgjigjen në faqen tonë. Ndalohet përdorimi i gjuhës ofenduese, shpifëse, ose të paligjshme.

2. Pagesat dhe Faturimi

  • Metodat e Pagesës: Përdoruesit duhet të njohin metodat e pranuara të pagesës dhe kohëzgjatjen e pagesës. Ndalohet përdorimi i kartelave të vjedhura ose të tjera metoda të paligjshme.
  • Politika e Kthimit: Përdoruesit duhet të njohin politikën tonë të kthimit për produkte të blera. Kthimi i produkteve bëhet sipas këtyre rregullave. https://infinitioffice.al/refund_returns/

3. Përgjegjësia dhe Kufizimet

  • Përgjegjësia: Faqja jonë nuk mban përgjegjësi për dëmet ose humbjet që mund të shkaktohen nga përdorimi i saj. Përdoruesit duhet të kenë kujdes gjatë blerjeve dhe përdorimit të faqes.
  • Kufizimet e Detyrimeve: Kompania jone nuk mban përgjegjës për dëmet që mund të shkaktohen nga ngjarje që jane jashtë kontrollit tonë.
Kreu Shop Shporta Llogaria
Main Menu
Shporta e blerjeve(0)

Nuk ka produkte në shportë. Nuk ka produkte në shportë.